Webshop Industrial Quality Parts Mijn account  Inhoud winkelwagentje  Afrekenen  
  Home » Artikelcatalogus » Algemene voorwaarden Mijn account  |  Inhoud winkelwagentje  |  Afrekenen   
Categorieën
SLANGKLEMMEN (3984)
LEIDINGKLEMMEN (243)
UITLAATKLEMMEN (242)
BEVESTIGINGSMATERIALEN
PIJPKOPPELINGEN (24)
SILICONE SLANGEN SFS (1056)
SILICONEN SLANGEN IQP (53)
SLANGEN (472)
SLANGPILAREN (404)
PERSLUCHTMOTOREN (63)
TRILLINGSDEMPERS (226)
ELEKTROTECHNIEK (38)
PERSLUCHTGEREEDSCHAP (94)
PERSLUCHTKOPPELINGEN (69)
METAALPRODUCTEN (2)
RUBBER/SILICONEN PLAAT (25)
KABELBINDERS (96)
KOGELAFSLUITERS (4)
SIGNAALHOORNS (8)
LED VERLICHTING (38)
GEREEDSCHAP (56)
Fabrikanten
Nieuwe artikelen meer
Kite Pomp luchtslang 22 mm - 2 meter
01.
Kite Pomp luchtslang 22 mm - 2 meter
 
Kite Pomp luchtslang 22 mm - 1,5 meter
02.
Kite Pomp luchtslang 22 mm - 1,5 meter
 
Kite Pomp luchtslang 22 mm - 1 meter
03.
Kite Pomp luchtslang 22 mm - 1 meter
 
Slangpilaar aluminium 25 mm x 1"
04.
Slangpilaar aluminium 25 mm x 1"
 
Slangpilaar aluminium 19 mm x 3/4"
05.
Slangpilaar aluminium 19 mm x 3/4"
 
Slangpilaar aluminium 19 mm x 1/2"
06.
Slangpilaar aluminium 19 mm x 1/2"
 
Slangpilaar aluminium 13 mm x 1/2"
07.
Slangpilaar aluminium 13 mm x 1/2"
 
Slangpilaar aluminium 09 mm x 3/8"
08.
Slangpilaar aluminium 09 mm x 3/8"
 
Slangpilaar aluminium 13 mm x 1/4"
09.
Slangpilaar aluminium 13 mm x 1/4"
 
Slangpilaar aluminium 09 mm x 1/4"
10.
Slangpilaar aluminium 09 mm x 1/4"
 
Slangpilaar aluminium 08 mm x 1/4"
11.
Slangpilaar aluminium 08 mm x 1/4"
 
Slangpilaar aluminium 06 mm x 1/4"
12.
Slangpilaar aluminium 06 mm x 1/4"
 
NORMA Normetta W4 - 16/19 mm (401-800 mm) Snelsluiting OE (20 stuks)
13.
NORMA Normetta W4 - 16/19 mm (401-800 mm) Snelsluiting OE (20 stuks)
 
NORMA Normetta W4 - 16/19 mm (125-400 mm) Snelsluiting OE (20 stuks)
14.
NORMA Normetta W4 - 16/19 mm (125-400 mm) Snelsluiting OE (20 stuks)
 
NORMA Normetta W4 - 16/19 mm (075-124 mm) Snelsluiting OE (20 stuks)
15.
NORMA Normetta W4 - 16/19 mm (075-124 mm) Snelsluiting OE (20 stuks)
 
NORMA Normetta W1 - 16/19 mm (401-800 mm) Snelsluiting OE (20 stuks)
16.
NORMA Normetta W1 - 16/19 mm (401-800 mm) Snelsluiting OE (20 stuks)
 
NORMA Normetta W1 - 16/19 mm (125-400 mm) Snelsluiting OE (20 stuks)
17.
NORMA Normetta W1 - 16/19 mm (125-400 mm) Snelsluiting OE (20 stuks)
 
NORMA Normetta W1 - 16/19 mm (075-124 mm) Snelsluiting OE (20 stuks)
18.
NORMA Normetta W1 - 16/19 mm (075-124 mm) Snelsluiting OE (20 stuks)
 
NORMA Normetta W4 - 16/19 mm (401-800 mm) Snelsluiting ZY (20 stuks)
19.
NORMA Normetta W4 - 16/19 mm (401-800 mm) Snelsluiting ZY (20 stuks)
 
NORMA Normetta W4 - 16/19 mm (125-400 mm) Snelsluiting ZY (20 stuks)
20.
NORMA Normetta W4 - 16/19 mm (125-400 mm) Snelsluiting ZY (20 stuks)
 
NORMA Normetta W4 - 16/19 mm (075-124 mm) Snelsluiting ZY (20 stuks)
21.
NORMA Normetta W4 - 16/19 mm (075-124 mm) Snelsluiting ZY (20 stuks)
 
NORMA Normetta W1 - 16/19 mm (401-800 mm) Snelsluiting ZY (20 stuks)
22.
NORMA Normetta W1 - 16/19 mm (401-800 mm) Snelsluiting ZY (20 stuks)
 
NORMA Normetta W1 - 16/19 mm (075-124 mm) Snelsluiting ZY (20 stuks)
23.
NORMA Normetta W1 - 16/19 mm (075-124 mm) Snelsluiting ZY (20 stuks)
 
TPE uitlaatgas afzuigslang 075 mm (5 meter)
24.
TPE uitlaatgas afzuigslang 075 mm (5 meter)
 
TPE uitlaatgas afzuigslang 100 mm (5 meter)
25.
TPE uitlaatgas afzuigslang 100 mm (5 meter)
 
Snelzoeken
 
Gebruik trefwoorden om te vinden wat u zoekt
Uitgebreid zoeken
Informatie
Betaling, levering & garantie
Over ons
Algemene voorwaarden
Neem contact op
Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden
ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN Industrial Quality Parts

Definities en omschrijvingen

Onder de aanduiding AANBIEDING wordt in deze voorwaarden verstaan: een aanbieding of offerte, in welke vorm of onder welke benaming dan ook gedaan.
Onder de aanduiding PRODUCTEN wordt in deze voorwaarden tevens verstaan: bestanddelen, ingrediënten, materialen en hulpstoffen, ongeacht de daaraan gegeven vorm of benaming, al dan niet vervaardigd aan de hand van een ontwerp.
Onder de aanduiding OPDRACHT wordt in deze voorwaarden verstaan: een opdracht, order of bestelling, in welke vorm of onder welke benaming dan ook geplaatst.
Onder de aanduiding WEDERPARTIJ wordt in deze voorwaarden tevens verstaan: koper c.q. opdrachtgever, dan wel aspirant-koper c.q. -opdrachtgever.
Wanneer in deze voorwaarden wordt gesproken over het verrichten van werkzaamheden, moet daaronder mede worden verstaan de vervaardiging en levering van goederen, het vervoer van goederen, de levering van diensten, alsmede het sluiten van overeenkomsten.

Toepasselijkheid

Artikel 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door Industrial Quality Parts gedaan en alle door Industrial Quality Parts en de wederpartij te sluiten overeenkomsten, ongeacht de aard van de overeenkomst.
2. Het plaatsen van een opdracht geldt als aanvaarding van deze voorwaarden.
3. Van deze voorwaarden kan slechts rechtsgeldig worden afgeweken wanneer en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk met Industrial Quality Parts, althans een daartoe uitdrukkelijk schriftelijk gevolmachtigd vertegenwoordiger van Industrial Quality Parts, is overeengekomen en deze afwijking geldt slechts voor de bepaalde overeenkomst c.q. opdracht waaromtrent de afwijking is overeengekomen.
4. Indien en voor zover een aanbieding en/of een overeenkomst tussen Industrial Quality Parts en de wederpartijbepalingen bevatten die van deze voorwaarden afwijken, zonder dat de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk is gesloten, dan wel indien enige bepaling van deze voorwaarden niet geldig zou blijken, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht.

Artikel 2 Algemene voorwaarden van een wederpartij en/of derden

1. Algemene of specifieke voorwaarden van een wederpartij en/of derden zullen slechts van toepassing zijn indien en voor zover een daartoe door Industrial Quality Parts schriftelijk gevolmachtigde vertegenwoordiger van Industrial Quality Parts de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
2. Een aanvaarding als in lid 1 bedoeld laat echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Industrial Quality Parts onverlet, tenzij deze strijdig zijn met de algemene voorwaarden van die wederpartij en/of van die derden.
3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt, geldt een aanvaarding als bedoeld in lid 1 slechts per leverantie/opdracht/transactie. Bij eventuele later opdrachten of transacties, zal derhalve de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij en/of derden door Industrial Quality Parts opnieuw moeten worden aanvaard op de wijze als bedoeld in lid 1.

Offertes/orders/overeenkomsten

Artikel 3 Aanbiedingen door Industrial Quality Parts

1. Alle aanbiedingen door of namens Industrial Quality Parts gedaan, zijn geheel vrijblijvend en kunnen door Industrial Quality Parts te allen tijde worden ingetrokken en gewijzigd, zo lang Industrial Quality Parts een op de aanbieding volgende opdracht niet schriftelijk heeft aanvaard, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
2. Indien een aanbieding niet vrijblijvend is, vervalt deze automatisch indien deze niet door de wederpartij is geaccepteerd binnen 14 dagen na dagtekening van de aanbieding of offerte.
3. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijsopgaven exclusief de hierover verschuldigde omzetbelasting en andere kostprijsverhogende heffingen en belastingen.


Artikel 4 Gebondenheid Industrial Quality Parts

1. Industrial Quality Parts is slechts gebonden nadat een order schriftelijk door Industrial Quality Parts heeft bevestigd. Een order wordt geacht door Industrial Quality Parts te zijn bevestigd, bij uitvoering van de order door Industrial Quality Parts.
2. Gewicht-, maat- en prijsopgaven, afbeeldingen, tekeningen e.d. in door Industrial Quality Parts verstrekte catalogi, circulaires, folders e.d. alsmede in door haar geplaatste advertenties, dan wel op nadere wijze door Industrial Quality Parts openbaar gemaakte gegevens betreffende door hem te verrichten werkzaamheden, zijn voor Industrial Quality Parts nimmer bindend en zijn slechts bedoeld om de wederpartij een algemene voorstelling te geven van hetgeen Industrial Quality Parts aanbiedt.
3. In geval van aantoonbare fouten of onduidelijkheden in de omschrijving of opgaven in offertes, catalogi, prijslijsten en/of orderbevestigingen komt, ook na acceptatie van enige aanbieding of plaatsing van enige order op grond daarvan door de wederpartij, geen overeenkomst tot stand, ook niet indien de fout aan de wederpartij niet kenbaar is of kan zijn. Industrial Quality Parts is niet aansprakelijk voor schade die hieruit zou kunnen voortvloeien, behoudens opzet of grove schuld van de zijde van Industrial Quality Parts.
4. Indien de in het voorgaand lid bedoelde omstandigheid zich voordoet zal Industrial Quality Parts de wederpartij hiervan binnen 14 dagen na acceptatie van de offerte door de wederpartij berichten, onder vermelding dat geen overeenkomst gesloten is.
5. Afspraken of overeenkomsten met, dan wel mededelingen gedaan door personen in dienst van Industrial Quality Parts, onderaannemers of andere personen die door Industrial Quality Parts in verband met de door Industrial Quality Parts verrichte of nog te verrichten werkzaamheden zijn ingeschakeld, binden Industrial Quality Parts slechts indien deze personen daartoe bevoegd zijn, dan wel indien en voor zover Industrial Quality Parts de betreffende afspraak of overeenkomst schriftelijk bevestigd heeft.
6. Een aanbieding verleent geen recht aan de wederpartij, noch beperkt dit Industrial Quality Parts op enigerlei wijze in de uitoefening van haar rechten. Uit het gestelde in de aanbieding kan nooit enige schadeplichtigheid van Industrial Quality Parts ten opzichte van de wederpartij voortvloeien, behoudens grove schuld of opzet van de zijde van Industrial Quality Parts.


Artikel 5 Samengestelde aanbiedingen

1. Bij samengestelde aanbiedingen bestaat nooit een verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig en/of nader gespecificeerd gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs. Uitvoering overeenkomst door Industrial Quality Parts.

Artikel 6 Door Industrial Quality Parts te verrichten werkzaamheden

1. Alle werkzaamheden worden vakkundig uitgevoerd na verkregen opdracht daartoe, waarbij de gebruikte materialen van normale handelskwaliteit zullen zijn.
2. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd naar de aan te geven voorbeelden, maten, tekening(en), en/of bepalingen van de overeenkomst. Kleine afwijkingen in de uitvoering en/of gebruikte materialen, mogen geen belemmering zijn voor betaling of reden voor afkeuring.


Artikel 7 Uitbesteding werkzaamheden door Industrial Quality Parts

1. Industrial Quality Parts is ten alle tijde, zonder dat daarvoor toestemming van de wederpartij noodzakelijk is, bevoegd de opgedragen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk aan derden uit te besteden.


Artikel 8 Wijzigingen in de te verrichten werkzaamheden

1. Wijzigingen in de te verrichten werkzaamheden, c.q. de opdracht, daaronder begrepen uitbreiding of inkrimping van de reeds opgedragen werkzaamheden en/of opdracht kunnen slechts plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Industrial Quality Parts.


Artikel 9 Toleranties

1. Industrial Quality Parts behoudt zich het recht voor te leveren met een marge van 10% qua hoeveelheid, zowel naar boven als naar beneden, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
2. Ook indien speciale garanties zijn gegeven of monsters zijn verstrekt, gelden de gebruikelijke toleranties.


Algemene verplichtingen van Industrial Quality Parts

Artikel 10 Algemene verplichtingen Industrial Quality Parts/informatieplicht

1. Industrial Quality Parts is verplicht de overeengekomen werkzaamheden overeenkomstig de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren.
2. Industrial Quality Parts begint, in overleg met de wederpartij, zo spoedig mogelijk met de uitvoering van de overeengekomen leverantie.
3. Industrial Quality Parts zal de wederpartij op de hoogte houden van het verloop van de werkzaamheden, waaronder definanciële aspecten daarvan en hem desgevraagd alle inlichtingen geven.


Artikel 11 Wettelijke voorschriften

1. Industrial Quality Parts waarborgt dat de kwaliteit van de producten voldoet aan de toepasselijke wettelijke voorschriften, door of vanwege de Nederlandse overheid gegeven, ter zake van de kwaliteit en samenstelling, voor zover van kracht op het moment van sluiting der overeenkomst, waarbij dient te worden uitgegaan van normaal gebruik van het product.

Algemene verplichtingen van de wederpartij

Artikel 12 Algemene verplichtingen wederpartij/informatieplicht

1. De wederpartij gedraagt zich jegens Industrial Quality Parts als een goed en zorgvuldig opdrachtgever.
2. De wederpartij geeft Industrial Quality Parts alle inlichtingen die hij voor het verrichten van de opgedragen werkzaamheden nodig heeft.

Artikel 13 Beschikbaar stellen middelen

1. De wederpartij zorgt er, voor zijn rekening zonder aanspraak op vergoeding, voor dat Industrial Quality Parts tijdig kan beschikken over:
a. Een volledig overzicht van alle wensen van de wederpartij en de eventueel daarmee verband houdende plannen, ontwerpen en tekeningen.
b. Voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van producten, materialen en ander te leveren goederen.
c. Eventueel voor het verrichten van de opgedragen werkzaamheden benodigd(e) elektriciteit, gas, licht en water.

2. De aan - en afvoer van al datgene wat met de te verrichten werkzaamheden verband houdt moet zodanig kunnen gescheiden dat de werkzaamheden zonder onderbreking of vertraging kunnen worden uitgevoerd.
3. Al hetgeen Industrial Quality Parts voor verpakking of transport, waaronder laadborden, pakkisten, kratten en containers, heeft aangewend of door een derde ter beschikking heeft laten stellen, ten behoeve van de levering van goederen aan de wederpartij, is de wederpartij gehouden op eigen kosten per omgaande terug te zenden naar het door Industrial Quality Parts opgegeven adres, bij gebreke waarvan de wederpartij de hierdoor geleden schade zal dienen te vergoeden, welke schade wordt berekend op grond van de kosten van vervanging, zonder enige aftrek wegens ouderdom, slijtage of gebrek.


Artikel 14 Inschakelen van derden door de wederpartij

1. De wederpartij geeft slechts na voorafgaand overleg met Industrial Quality Parts aan derden opdracht tot het verrichten van werkzaamheden welke met de door Industrial Quality Parts te verrichten werkzaamheden samenhangen.


Annulering van opdrachten

Artikel 15. Annulering door de wederpartij van opdrachten

1. Opdrachten kunnen slechts geannuleerd worden indien en voor zover voldaan is aan alle hiernagenoemde voorwaarden:

a. Industrial Quality Parts stemt uitdrukkelijk schriftelijk met de annulering in.
b. De annulering dient plaats te vinden voordat Industrial Quality Parts in welke vorm of hoedanigheid dan ook met de overeengekomen werkzaamheden is begonnen.
c. De wederpartij die een opdracht annuleert is bij wege van schadevergoeding een bedrag verschuldigd dat gelijk is aan 30% van het voor de te verrichten werkzaamheden overeengekomen bedrag, tenzij Industrial Quality Parts aantoont dat de werkelijke schade hoger ligt en/of (deel)betalingen voor de verrichte werkzaamheden reeds hebben plaatsgevonden.


2. De wederpartij is verplicht, ten genoegen van Industrial Quality Parts, voor eigen rekening een met het oog op de overeen gekomen werkzaamheden toereikende annuleringsverzekering te sluiten; desgewenst kan deze evenwel ook via Industrial Quality Parts afgesloten worden.

Prijzen

Artikel 16 Geoffreerde prijs/Legeringstoeslag

1. Industrial Quality Parts zal de door haar in een schriftelijk offerte en/of orderbevestiging genoemde prijs in rekening brengen, waarbij gebruiker aan de daarin opgegeven (bruto) prijzen is gebonden gedurende een periode van 14 dagen, te rekenen vanaf de verzending van de betreffende offerte c.q. orderbevestiging. Tenzij anders overeengekomen is Industrial Quality Parts, na levering zoals bedoeld in artikel 22 van deze voorwaarden, gerechtigd over het te facturen bedrag een legeringtoeslag te berekenen conform de op de dag van levering geldende norm.
2. Industrial Quality Parts houdt zich het recht voor om, na het verstrijken van de termijn genoemd in het voorgaande lid, de in de geoffreerde prijs te verhogen, teneinde kostprijs verhogende factoren te kunnen doorberekenen, voor zover die zich hebben voorgedaan sedert het moment van de offerte dan wel de orderbevestiging.
3. Indien de wederpartij uiterlijk 8 dagen na ontvangst van de factuur geen aanmerking heeft gemaakt op de gefactureerde prijs, wordt hij geacht die te hebben goedgekeurd.
4. Tenzij op enig van de navolgende punten een vaste prijsafspraak is gemaakt tussen partijen, is Industrial Quality Parts gerechtigd veranderingen in transportkosten, lonen, valutakoersen, verhoging van invoerrechten, omzetbelasting en accijnzen alsmede de stijging van de grondstofprijzen welke zijn ontstaan sedert de offerte dan wel sedert de orderbevestiging, door te berekenen in de te factureren prijs, met name ook indien ter zake deze kostenposten in de offerte of opdrachtbevestiging afzonderlijke bedragen waren vermeld.
5. Indien bovenstaande zal leiden tot een aanzienlijke verhoging van de overeengekomen bedragen, zal Industrial Quality Parts de wederpartij hiervan schriftelijk in kennis stellen. Op de aldus gewijzigde bedragen zullen deze algemene voorwaarden en de bepalingen van de overeenkomst volledig van toepassing zijn.


Betaling

Artikel 17 Betalingcondities

1. Alle betalingen dienen - voor zover niet netto - contant voldaan - zonder aftrek van enige korting plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum - tenzij anders op de factuur vermeld - ten kantore van Industrial Quality Parts of door bijschrijving op één van de op de factuur vermelde rekeningen van Industrial Quality Parts. In geval van betaling netto contact door de wederpartij, zal de wederpartij een deugdelijke kwitantie ontvangen als bewijs van betaling.
2. Onverminderd hetgeen bepaald in het voorgaande lid, is betaling aan voor Industrial Quality Parts werkzame personen, vertegenwoordigers en/of andere tussenpersonen van Industrial Quality Parts voor de wederpartij slechts bevrijdend, wanneer degene aan wie betaald wordt beschikt over een schriftelijke machtiging tot het voor en namens Industrial Quality Parts in ontvangst nemen van betalingen.
3. Industrial Quality Parts is gerechtigd aan de wederpartij, boven het overeengekomen c.q. verschuldigde bedrag vanwege de geleverde goederen c.q. diensten, een bedrag als kredietbeperkingstoeslag in rekening te brengen ter grootte van 3% van het op de factuur vermelde bedrag; de wederpartij is niet gehouden deze toeslag te betalen en voor zover het op de factuur vermelde bedrag binnen de geldende betalingstermijn is voldaan c.q. bijgeschreven op één van de rekeningen van Industrial Quality Parts.
4. Industrial Quality Parts is gerechtigd goederen van de wederpartij die zij onder zich heeft, onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die Industrial Quality Parts heeft gemaakt ter uitvoering van opdrachten van diezelfde wederpartij voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.

Artikel 18 Verandering betalingsvoorwaarden

1. Industrial Quality Parts is te allen tijde gerechtigd van de wederpartij betaling vooraf of contante betaling bij aflevering of voltooiing te verlangen.
2. Industrial Quality Parts is gerechtigd periodieke betaling te verlangen van de reeds verrichte werkzaamheden c.q. leveranties en deze overeenkomstig te factureren, ook indien een totaalprijs is overeengekomen, in welk geval de betaling geschiedt als deelbetaling op de overeengekomen totaalprijs. Op de in dit lid bedoelde facturen is het bepaalde ten aanzien van (eind-)facturen onverkort van toepassing.
3. Industrial Quality Parts is verder te allen tijde gerechtigd van de wederpartij te verlangen dat zij voldoende zekerheid stelt voor een stipte en volledige nakoming van haar verplichtingen en is gerechtigd tot op het moment dat zekerheid zal zijn gesteld, haar (verdere) werkzaamheden en/of leveranties op te schorten.
4. Indien de wederpartij in gebreke blijft de verlangde vooruitbetaling te doen of zekerheid te stellen, vervalt ieder verplichting tot presteren van Industrial Quality Parts, onverminderd het recht van Industrial Quality Parts op vergoeding door de wederpartij van alle schade, kosten en interesten.

Artikel 19 Korting/schuldvergelijking/retenties/opschorting wederpartij

1. Tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de wederpartij nimmer bevoegd, om welke reden dan ook, een beroep te doen op schuldvergelijking (compensatie) en heeft de wederpartij evenmin het recht op aftrek of kortingen, noch op toepassing van het recht van retentie of het recht enige, door haar te verrichten, prestatie op te schorten.

Artikel 20 Opeisbaarheid vorderingen

1. Alle vorderingen van Industrial Quality Parts worden zonder dat enig nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst nodig zal zijn terstond opeisbaar bij beslaglegging op een van de door Industrial Quality Parts geleverde goederen, bij de aanvraag tot surséance van betaling, de faillissementsaanvraag, de onder curatele stelling of het overlijden van de wederpartij, dan wel een van haar maten of vennoten, bij de benoeming van een bewindvoerder krachtens enige wetsbepaling, bij het op enige ander wijze handelsonbekwaam, handelingsonbevoegd of beschikkingsonbevoegd worden van de wederpartij, alsmede bij het niet nakomen of overtreden van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden of een met Industrial Quality Parts gesloten overeenkomst.
2. Door niet-tijdige voldoening is de gehele schuld, ook het niet vervallen deel daarvan, direct opeisbaar.

Artikel 21 Rente en incassokosten

1. Indien de wederpartij het verschuldigde factuurbedrag niet tijdig voldoet is hij/zij, zonder dat voorafgaande sommatie of ingebrekestelling nodig is, derhalve van rechtswege, terzake jegens Industrial Quality Parts in verzuim en gebreke.
2. In geval van niet-tijdige betaling is de wederpartij van rechtswege rente verschuldigd, te bereken vanaf de dag van overschrijding van de betalingstermijn tot de dag der algehele voldoening, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is.
3. De rente is gelijk aan het percentage van het promessedisconto van De Nederlandse Bank, te vermeerderen met 4, waarbij deze minimaal 1% per maand zal bedragen. De rente wordt aan het eind van iedere kalendermaand berekend over hetgeen de wederpartij verschuldigd is aan hoofdsom, vermeerderd met de kredietbeperkingstoeslag, de in de afgelopen en de voorafgaande kalendermaanden opgekomen rente, alsmede de verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten.
4. Alle kosten van aanmaningen, retourwissels, kwitanties, protesten, gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering, daaronder begrepen de volledige kosten van juridische bijstand, zowel in als buiten rechte- door wie ook verleend - en /of andere kosten veroorzaakt door niet tijdige betaling, komen voor rekening van de wederpartij. 5. De vergoeding ter zake buitengerechtelijke kosten, wordt vastgesteld op:

a. tenminste 20% van de hoofdsom, indien deze minder dan € 1.500,-- bedraagt,
b. tenminste 15% van de hoofdsom indien deze meer dan € 2.000,-- bedraagt maar minder dan € 3.400,-- -en
c. Tenminste 10% van de hoofdsom indien deze meer dan € 3.400,-- bedraagt, onverminderd het recht op vordering van het meerdere en overigens gemaakte kosten. Een en ander echter met dien verstande dat in beide gevallen de verhoging tenminste een bedrag van € 250,--zal belopen.
6. De wederpartij is gehouden Industrial Quality Parts schadeloos te stellen voor alle door Industrial Quality Parts te maken gerechtelijke kosten, ook die welke niet begrepen zijn in de door de rechter te bepalen kostenveroordeling.


Levering

Artikel 22 Tijdstip en wijze van levering

1. Levering vindt plaats op het moment dat de goederen door de leverende fabriek zijn afgezonden of de bedrijfsruimten van Industrial Quality Parts hebben verlaten dan wel door Industrial Quality Parts aan de wederpartij is kennis gegeven dat de goederen gereed liggen op het fabrieksterrein of in een bedrijfsruimte van Industrial Quality Parts of derde, waarna de goederen voor rekening en risico van de wederpartij zijn, schade van derde daaronder begrepen.
2. De wederpartij draagt het risico voor alle directe en indirecte schade die aan of door de geleverde goederen mocht ontstaan, schade aan derden daaronder begrepen, vanaf het moment waarop levering in de zin van dit artikel heeft plaatsgevonden. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient de wederpartij voor toereikende verzekering van de goederen zorg te dragen vanaf het moment van levering, daaronder begrepen verzekering voor het transport van de goederen.
3. Industrial Quality Parts heeft het recht die goederen, die door oorzaken, onafhankelijk van de wil van Industrial Quality Parts, niet naar de plaats van bestemming vervoerd kunnen worden, voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan en betaling te verlangen van de prijs alsmede de opslagkosten.

Leveringstermijnen

Artikel 23 Levertijden

1. De levertijd gaat in op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst. Zijn voor de uitvoering van de overeenkomst nog relevante bescheiden, gegevens. Vergunningen of andere formaliteiten dan wel een overeengekomen vooruitbetaling noodzakelijk, dan gaat de levertijd in op de dag van ontvangst hiervan door Industrial Quality Parts.
2. Overeengekomen leveringsdata zijn streefdata. Industrial Quality Parts zal zoveel mogelijk de door hem/haar in de offerte en/of orderbevestiging vermelde levertijd in acht nemen. Is bij offerte en/of orderbevestiging geen termijn overeengekomen dan geldt als zodanig een termijn van 3 maanden.
3. Vertraagde levering geeft de wederpartij, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Industrial Quality Parts, generlei recht op schadevergoeding.
4. De wederpartij is niet bevoegd de overeenkomst te beëindigen c.q. (doen) ontbinden op grond van niet tijdige\levering/voltooiing van de overeengekomen werkzaamheden.
5. Indien de wederpartij toch de overeengekomen termijn van levering/voltooiing aan wil houden, komen de daarmee gemoeide kosten voor rekening van de wederpartij.
6. Veranderingen, in een overeenkomst aangebracht, kunnen tot gevolg hebben, dat de vóór de veranderingen overeengekomen levertijd, wordt overschreden.

Eigendomsvoorbehoud

Artikel 24 Eigendomsvoorbehoud geleverde goederen

1. Industrial Quality Parts blijft, totdat de wederpartij volledig aan al haar verplichtingen uit deze algemene voorwaarden of enige met Industrial Quality Parts gesloten overeenkomst (ook voorgaande overeenkomsten), heeft voldaan, eigenaar van al hetgeen door hem in verband met de door hem te verrichten of reeds verrichte werkzaamheden geleverd of aangevoerd is, ongeacht of de goederen verwerkt of gewijzigd zijn, en ongeacht de aard of vorm van de drager waarop dit is vastgesteld.
2. Het is de wederpartij, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Industrial Quality Parts, verboden daden van beschikking (daaronder begrepen het verbinden ten behoeve van derden door bijvoorbeeld verpanding, belening) te verrichten met betrekking tot door Industrial Quality Parts verkochte en geleverde goederen, noch deze te (doen) verwijderen uit de ruimte waar zij door Industrial Quality Parts geleverd c.q. geplaatst zijn, zolang de wederpartij niet aan iedere in het eerste lid van dit artikel bedoelde verplichting heeft voldaan.
3. Alle goederen kunnen terstond door Industrial Quality Parts worden teruggevoerd c.q. teruggenomen indien de wederpartij niet aan zijn verplichting heeft voldaan of Industrial Quality Parts aanleiding heeft aan te nemen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, zonder dat daartoe enige (voorafgaande) ingebrekestelling of rechterlijke machtiging noodzakelijk is.
4. De wederpartij zal alles in het werk stellen om het Industrial Quality Parts mogelijk te maken zulks te doen en machtigt Industrial Quality Parts om daartoe ieder bij de wederpartij in gebruik zijnde perceel of gebouw te betreden.
5. De kosten van het hierboven in lid 2 en 3 bedoelde, alsmede de hieruit voortvloeiende schaden, zijn voor rekening van de wederpartij, die Industrial Quality Parts ook vrijwaart voor alle schaden van en/of door derden, die uit voormeld terughalen voortvloeien.
6. De verplichting van de wederpartij jegens Industrial Quality Parts verminderen door het terughalen der goederen niet. Na nakoming daarvan binnen 2 weken kan de wederpartij weer over het teruggehaalde beschikken. Mocht zulks niet zijn geschied, kan Industrial Quality Parts de producten, althans onderwerpen, vrijelijk te gelde maken. De opbrengst minus kosten mindert zij dan op de totale vordering op de wederpartij.

Reclame/gebreken/mancos

Artikel 25 Inspectie/Meldingsplicht/Onderzoek

1. De wederpartij is verplicht terstond na voltooiing van de te verrichten werkzaamheden, resp. de aflevering van de door Industrial Quality Parts geleverde en/of vervoerde goederen, een en ander grondig te inspecteren.
2. Gebreken en/of mancos die de wederpartij bij inspectie als bedoeld in het vorige lid heeft ontdekt of had kunnen ontdekken, dienen binnen acht dagen na de aflevering schriftelijk aan de vennootschap te worden gemeld onder opgave van de aard van de goederen.
3. Gebreken die de wederpartij niet bij inspectie had kunnen ontdekken dienen binnen acht dagen na ontdekking schriftelijk aan Industrial Quality Parts te worden medegedeeld onder opgave van de aard van de gebreken, met dien verstande dat iedere aansprakelijkheid vervalt voor gebreken die niet binnen 1 maand na levering schriftelijk aan Industrial Quality Parts zijn gemeld.
4. Het in behandeling nemen van klachten, wil niet zeggen dat deze klachten tijdig en/of terecht zijn ingediend.
5. De wederpartij is verplicht Industrial Quality Parts in de gelegenheid te stellen de reclames, gebreken en/of mancos te (laten)onderzoeken en vastleggen.
6. Wanneer de wederpartij het in de voorgaande leden bedoelde nalaat, wordt zij geacht in te stemmen met de staat van op- of aflevering en vervalt ieder recht op reclame, althans heeft zij ter zake tegen Industrial Quality Parts geen vordering.
7. Bij gegronde bevinding van de reclame zal Industrial Quality Parts te zijner vrije keuze hetzij de fouten, gebreken of klacht verhelpen, hetzij een prijsreductie geven. Industrial Quality Parts is tot een verdere kosten- of schadevergoeding, hoe ook genaamd, niet verplicht.
8. Reclames geven de wederpartij niet het recht de overeenkomst te ontbinden of de betaling op te schorten.
9. Reclame zal niet kunnen geschieden indien de wederpartij in de gelegenheid is gesteld het bestelde aan het door Industrial Quality Parts opgegeven adres te bezichtigen, voorafgaand aan de aflevering, en de reclame gebreken betreft welke door voorafgaande bezichtiging kenbaar hadden kunnen zijn.

Overmacht

Artikel 26 Consequenties overmacht, definitie

1. Ingeval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is Industrial Quality Parts gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
2. Gedurende de opschorting is Industrial Quality Parts bevoegd, en aan het einde daarvan verplicht, te kiezen voor uitvoering dan wel gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
3. Onder overmacht wordt in dit artikel verstaan een toestand welke de uitvoering van de overeenkomst, hetzij geheel hetzij gedeeltelijk, verhindert, doordat zij de uitvoering van de overeenkomst voor Industrial Quality Parts bezwaarlijker, kostbaarder of (al dan niet tijdelijk) onmogelijk maakt ten gevolge van een of meer omstandigheden welke Industrial Quality Parts niet kunnen worden toegerekend, ook al waren deze ten tijde van het sluiten van de overeenkomst reeds te voorzien, daaronder begrepen de gevolgen van zulk een toestand. Als zodanig zal ook gelden een toestand ten gevolge van een omstandigheid welke binnen de overeengekomen termijn van oplevering c.q. voltooiing van de overeengekomen werkzaamheden nog redelijkerwijs te verwachten was, respectievelijk voorzienbaar geacht mocht worden.
4. Als gevallen van overmacht in deze zin zijn onder meer te beschouwen:


a. Stormschade en/of schade ten gevolge van ander natuurrampen.
b. Storingen en/of belemmeringen door derden veroorzaakt, werkstakingen, gedwongen bedrijfssluiting, oproer in Nederland en/of in landen van herkomst van de te leveren goederen en/of van daarin te verwerken grondstoffen, dan wel landen door welke goederen dienen te worden getransporteerd.
c. Oorlog of oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke mobilisatie in Nederland en/of in landen van herkomst van de te leveren goederen en/of van daarin te verwerken grondstoffen en/of landen waar de goederen doorheen vervoerd dienen te worden.
d. Verlies of beschadiging van materiaal bij transport.
e. Ziekte van een of meer voor Industrial Quality Parts werkzame en voor hem onvervangbare personen.
f. In- en uitvoerverboden en andere belemmerende maatregelen, uitgevaardigd respectievelijk genomen door enige overheid.
g. Verbod tot levering aan koper, opgelegd door groepen, organisaties, instellingen of contractuele vormen van samenwerking, waarbij Industrial Quality Parts is aangesloten, respectievelijk waarvan Industrial Quality Parts deel uitmaakt.
h. Gebrek aan storingen ten aanzien van middelen van vervoer.
i. Brand of storingen of andere ongevallen in het bedrijf van Industrial Quality Parts.
j. Niet leveren of niet tijdige levering aan Industrial Quality Parts door leveranciers in binnen of buitenland.
k. Stagnatie in de binnenlandse zowel als de buitenlandse aanvoer door welke oorzaak dan ook.
l. Bederf van of gebreken in hetgeen door Industrial Quality Parts vervaardigd of geleverd wordt, tenzij van opzet sprake zou zijn.
m. In het algemeen alle verdere omstandigheden, feiten, gebeurtenissen, oorzaken en gevolgen welke Industrial Quality Parts niet kan voorzien en/of voorkomen en waardoor de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijker, kostbaarder en/of onmogelijk wordt.

5. Industrial Quality Parts zal de wederpartij zo spoedig mogelijk van het zich voordoen van een in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde overmachtsituatie in kennis stellen.

Aansprakelijkheid

Artikel 27 Algemene aansprakelijkheid van Industrial Quality Parts
1. Industrial Quality Parts is niet aansprakelijk voor de kosten, schade en interesten van de wederpartij en/of derden, welke het directe of indirecte gevolg zijn van:
a. Overmacht van Industrial Quality Parts, als omschreven in artikel 26 van deze algemene voorwaarden, van Industrial Quality Parts, zijn personeel of andere personen die al dan niet overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 door of vanwege Industrial Quality Parts bij de te verrichten werkzaamheden zijn betrokken.
b. Daden of nalatigheden van de wederpartij, diens personeel of van andere personen die door of vanwege de wederpartij te werk zijn gesteld, dan wel van derden met wiens inschakeling Industrial Quality Parts niet vooraf schriftelijk heeft ingestemd.
c. Schade ontstaan door derden of door daden of nalatigheden van Industrial Quality Parts, zijn personeel of andere personen die al dan niet overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 door of vanwege Industrial Quality Parts bij de te verrichten werkzaamheden zijn betrokken, een en ander behoudens opzet.

2. Industrial Quality Parts is, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor enige gevolg-, bedrijfs- verlet en/of letselschade van de wederpartij of diens personeel of derden tengevolge van enig gebrek aan de geleverde goederen en/of diensten. De wederpartij is gehouden Industrial Quality Parts te vrijwaren voor iedere aanspraak van derden voor schade aan personen en/of goederen tengevolge van enig gebrek aan de door Industrial Quality Parts geleverde goederen en/of diensten.
3. Industrial Quality Parts is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit verkeerde uitvoering van de bestelling of facturering.
4 Voor beschadiging of verlies van door de wederpartij toegeleverde goederen, modellen, tekeningen en gereedschappen kan Industrial Quality Parts alleen aansprakelijk worden gesteld voor maximaal de dagwaarde ten tijde van verzending door de wederpartij onder aftrek van de eventuele restwaarde.
5. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, staat Industrial Quality Parts er niet voorin dat de producten geschikt zijn voor het doel waarvoor de wederpartij deze wil gebruiken of waarvoor deze naar hun aard bestemd zijn, zelfs niet indien dit doel aan Industrial Quality Parts kenbaar is gemaakt.

Artikel 28 Garantie

1. Indien, in afwijking van het voorgaande artikel, Industrial Quality Parts uitdrukkelijk schriftelijk gedurende een bepaalde periode de kwaliteit van het geleverde product garandeert, is de aansprakelijkheid van Industrial Quality Parts beperkt tot op kosteloos herstel van het product, of vervanging van het product of een onderdeel ervan, zulks naar keuze van Industrial Quality Parts.
2. Iedere garantie vervalt bij oneigenlijk of foutief gebruikt van het product, in strijd met het gebruik waartoe het product is bestemd, door de wederpartij of derden.

Artikel 29 Zorgplicht

1. Omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van zaken die hem door of vanwege de wederpartij zijn toevertrouwd moet Industrial Quality Parts dezelfde zorg aanwenden als zij dienaangaande omtrent haar eigen zaken aanwendt.
2. Onverminderd het in het voorgaande lid bepaalde draagt de wederpartij het risico voor bedoelde zaken. Indien hij bedoeld risico gedekt wil zien, dient hij zelf en voor zijn rekening voor verzekering zorg te dragen, zowel voor schade aan als verlies c.q. diefstal van die goederen, alsmede voor schade aan derden, ontstaan door of voortvloeiende uit die goederen.
3. Ingeval van aansprakelijkheid van Industrial Quality Parts, met inachtneming van het hierboven bepaalde, is deze beperkt tot 50% van het factuurbedrag excl. B.T.W. en (andere) kostprijsverhogende belastingen.

Artikel 30 Beperking aansprakelijkheid Industrial Quality Parts

1. De schadevergoedingsplicht voor Industrial Quality Parts, ongeacht uit welke hoofde dan ook, zal nimmer een bedrag te boven gaan van twee maal het in deze gefactureerde bedrag. Aansprakelijkheid wederpartij

Artikel 31 Algemene aansprakelijkheid van de wederpartij

1. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schaden, kosten en interesten, die het gevolg zijn van het niet voldoen aan de eisen gesteld door de overheid en/of de organisaties en instellingen die belast zijn met het toezicht op deze eisen, welke verband houden met enige door Industrial Quality Parts voor de wederpartij te verrichten werkzaamheden.
2. Het al of niet verlenen van vergunningen, subsidies of het verkrijgen van de benodigde financiering, alsmede ander onvoorziene omstandigheden ontheffen de wederpartij niet van de in voormeld lid 1 genoemde aansprakelijkheid en de wederpartij zal daarvan nimmer het recht kunnen ontlenen de overeenkomst te beëindigen, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
3. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schaden, kosten en interesten die het gevolg zijn van het gebruik door Industrial Quality Parts van door of namens de wederpartij voorgeschreven methodes, alsmede van de overige door of namens haar gegeven voorschriften en aanwijzingen.
4. Wanneer de wederpartij zichzelf of een door haar aangewezen derde de levering van bepaalde grondstoffen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van de te verrichten werkzaamheden heeft voorbehouden is zij aansprakelijk voor alle schaden, kosten en interesten welke het gevolg zijn van de niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.
5. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schaden, kosten en interesten welke voortvloeien uit aan de wederpartij toerekenbare omstandigheden die de aanvraag of de voortgang van de door Industrial Quality Parts te verrichten werkzaamheden vertragen.

Artikel 32 Risico

1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is al hetgeen ter uitvoering van de door Industrial Quality Parts te verrichten werkzaamheden door Industrial Quality Parts vervoerd, verzonden of opgeslagen wordt, voor rekening en risico van de wederpartij.

Geheimhouding Artikel 33 Geheimhouding

1. Aanbiedingen, tekeningen, ontwerpen en berekeningen zijn het eigendom van Industrial Quality Parts en de (aspirant) wederpartij dient het aangebodene als strikt persoonlijk en vertrouwelijk te behandelen en is niet gerechtigd dat geoffreerde met derden te bespreken, aan derden door te geven of ter inzage te verstrekken, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Industrial Quality Parts.
2. Het is de wederpartij verboden aan derden mededelingen te doen omtrent hetgeen hem over de onderneming en bedrijf van Industrial Quality Parts bekend is, voor zover dat een vertrouwelijk karakter draagt of hij het vertrouwelijk karakter daarvan had moeten begrijpen. Hieronder worden in ieder geval verstaan gegevens die kenmerkend zijn voor de onderneming of bedrijf van Industrial Quality Parts en de knowhow daarvan.

Opschorting en Ontbinding

Artikel 34 Ontbinding van de overeenkomst

1. Indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem/haar uit enige met Industrial Quality Parts gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de wederpartij in staat is aan zijn contractuele verplichtingen jegens Industrial Quality Parts te voldoen, alsmede ingeval van faillissement, surséance van betaling stillegging of liquidatie van de wederpartij, is Industrial Quality Parts gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van elk dezer overeenkomst op te schorsen, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd het haar verder in rechte toekomende.

Overdracht rechten en verplichtingen

Artikel 35 Overdracht door Industrial Quality Parts

1. Industrial Quality Parts is ten alle tijden bevoegd, zonder dat daarvoor de toestemming van de wederpartij noodzakelijk is, alle uit de door haar gesloten overeenkomsten voortvloeiende rechten en verplichtingen aan derden over te dragen.

Toepasselijkheid recht en geschillen

Artikel 36 Domiciliekeuze en bevoegde rechter

1. Alle geschillen welke verband houden met deze algemene voorwaarden dan wel met Industrial Quality Parts gesloten overeenkomsten of met door hem verrichte werkzaamheden zullen, behoudens indien en voor zover internationale verdragen en/of dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen, steeds beslist worden door de Nederlandse rechter binnen wiens rechtsgebied Industrial Quality Parts woonachtig c.q. gevestigd is.

Artikel 37 Toepasselijk recht/Authentieke Taal

1. Behoudens indien en voor zover internationale verdragen en/of dwingende wettelijke bepalingen anders bepalen, zal op de in artikel Industrial Quality Parts bedoelde geschillen steeds uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing zijn.
2. De Eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken en de Eenvormige wet inzake de totstandkoming van internationale koopovereenkomsten betreffende roerende lichamelijke zaken zijn niet van toepassing.
3. Iedere overeenkomst wordt geacht te zijn opgemaakt in de Nederlandse taal, welke geldt als de authentieke taal, tenzij in de overeenkomst zelve uitdrukkelijk anders is bepaald. Vertalingen in andere talen kunnen niet dienen tot uitleg van de inhoud der overeenkomst.
Ga verder
Winkelwagen meer
Kijken, kijken maar niet kopen?
Taalkeuze
Nederlands English Deutsch
Meest verkocht
01.Mikalor 2-Oorklem W1 13-15 mm
02.Mikalor bandveerklem AML 08 mm
03.Mikalor 2-Oorklem W1 14-17 mm
04.Mikalor 2-Oorklem W1 09-11 mm
05.Mikalor draadveerklem AAL 07.8-08.3 mm
06.Mikalor bandveerklem AML 07 mm
07.Mikalor 2-Oorklem W1 07-09 mm
08.Mikalor draadveerklem AAL 07.3-07.8 mm
09.Mikalor bandveerklem AML 10 mm
10.Mikalor draadveerklem AAL 10.4-11.0 mm
11.Mikalor bandveerklem AML 12 mm
12.Mikalor 2-oorklem W4 (RVS 304) 05-07 mm
13.Mikalor 2-Oorklem W1 11-13 mm
14.Mikalor bandveerklem AML 11 mm
15.Mikalor 2-Oorklem W1 05-07 mm
16.Mikalor 1-Oorklem W1 14-16 mm
17.Mikalor bandveerklem AML 06 mm
18.Mikalor oorklem met binnenring W1 07.5-08.5 mm
19.Mikalor draadveerklem AAL 12.1-13.1 mm
20.Mikalor bandveerklem AML 15 mm
Recensies meer
Inklapbare LED navigatie verlichting ACC109
Stevig inklapbare navigatie verlichting. Ingeklapt keurig vl ..
5 van 5 sterren!
Valuta
Wij accepteren
iDEAL PayPal Bank transfer Bancontact / Mister Cash SOFORT Banking

Copyright © 2018 Webshop Industrial Quality Parts